Advisering en consultancy Wanneer er vanaf de beginfase van het project aandacht is voor projectbeheersing kan de organisatie, met een minimale effort, voorzien worden van de juiste instructies die het toepassen van projectbeheersing op een consistente wijze mogelijk maakt. Hierbij moet gedacht worden aan het bewaken van de opdracht door gebruik te maken van scope- en change-control, integraal beheersen van tijd en geld, beheersen van risico's, alsook het opzetten van een juiste administratieve organisatie die waarborgt dat cruciale beslissingen genomen worden door de juiste personen. Door onze ruime ervaring in alle fases van een project, kunnen wij u adviseren en fysiek ondersteunen om projectbeheersing gedurende de verschillende fases naadloos op elkaar te laten aansluiten en maken het u mogelijk op scope, tijd, geld en risico's te kunnen sturen. Project Control Project Control richt zich op de vijf hoofdaspecten van een project, nl. scope, tijd, geld, kwaliteit en informatie. Dit vanuit het projectbeheersingsconcept, waarbij scope duidelijke opgedeeld wordt in een Work Breakdown Structuur met daarbij een gerelateerde kostenstructuur met juist gedefinieerde kostenplaatsen en kostensoorten. Deze vooraf gedefinieerde structuren zorgen er bijvoorbeeld voor dat de financiŽle beheersing en de projectplanning geÔntegreerd kunnen worden. Deze integratie vormt het uitgangspunt van een gestructureerde projectbeheersing. Op basis van deze geÔntegreerde informatie wordt er periodiek een risico-analyse uitgevoerd voor zowel prognose als de mijlpalen van het project waarna er beheersmaatregelen worden opgesteld. Door het bewaken van deze beheers-maatregelen kunnen uiteindelijk de kosten tot een minimum worden beperkt en kan er een goede voorspelling gemaakt worden van de prognose eindstand en van de belangrijke projectmijlpalen. Door het vaststellen van een projectbeheersingsconcept alsook de keuze van de ondersteunende applicaties, zal uw organisatie in staat om zijn op een gestructureerde wijze projectmanagement informatie te verzamelen en te presenteren. De kwartaal rapportages (Q-rapport) vormen de basis voor de verantwoording van de projectopdracht waarbij de maandelijkse rapportages zich vooral focussen op de ontwikkeling (afwijkingen) van de opdracht uitgedrukt in scopemutaties, prognose eindwaarde en de contractmijlpalen. Fasen van het Project Gedurende iedere fase van een project richt de projectbeheersing zich op specifieke aandachtsvelden. De onderstaande lijst geeft u een idee van deze mogelijke onderwerpen: Initiatiefase: Algemeen risicoprofiel (zowel opportunities als negatieve risico's) Onderbouwing op basis van een kosten- en batenanalyse Risicobeheersscenario's opstellen Opzet kostenstructuur en respectievelijke budget raming Analyse en advies voor verschillende uitvoeringsscenario's Voorbereidingsfase: Opstellen van een Interfase analyse Detailplanning opstellen Detailbegroting Voortgang (tijd en geld) ontwerpproces bewaken Conditionering bewaken Projectspecifiek risicodossier opstellen Definitiefase: Projectscope, definitie van de WBS Projectorganisatie (OBS) Structureren budget (CBS) Risicodossier opstellen Eisen formuleren t.b.v. projectbeheersing Masterplanning vaststellen Uitvoeringsfase: Actuele planning en kostenregistratie Prognose eindstand beheersen Periodieke projectrapportage Beheersen van het risicodossier Claimmanagement Detachering Wij kunnen u met kennis en ervaring ondersteunen op het gebied van diverse projectcontrole functies. Vanuit de filosofie dat projectbeheersing een teameffort is, werken onze mensen met een gezonde dosis inventiviteit en flexibiliteit maar hanteren altijd strikte integriteitsregels. Natuurlijk kunt u ervan op aan dat zij uw gevoelige bedrijfsinformatie met gepaste geheimhouding zullen behandelen. Onze specialisten kunnen ingezet worden voor de verschillende functies; Project controllers met ruime ervaring Projectplanners, Primavera en andere applicaties Planning en Control Engineers, geÔntegreerde functie voor tijd en geld Cost Engineers Calculators en Begroters Bouwadministrateurs, voor uw financiŽle administratie Document Controller, voor uw technische administratie Graag geven wij u inzicht in onze specialismen in een vrijblijvend gesprek. Software Om de primaire processen rond scope, tijd en geld van een project te beheersen is goede software nodig. Onze specialisten kunnen voor u een op maat ontwikkelde applicatie maken die een exacte invulling geeft aan de primaire vraag vanuit uw organisatie. Daarnaast hebben we een aantal standaardpakketten ontwikkeld om uw organisatie te ondersteunen met projectmatig te werken. Als u te maken heeft met veel kleine projecten waarbij aandacht voor de procesgang om tot opdracht verlening te komen belangrijker is dan de inhoud, dan is de opdrachtenmodule uiterst geschikt om u te ondersteunen. Echter als u te maken heeft met een groot project dan is onze projectadministratie module voor u waarschijnlijk een uitstekende ondersteunende applicatie om uw project te beheersen. Opdrachten modulen Projectmatig werken binnen een organisatie waarbij de "opdrachtgever-" en "opdrachtnemer-rol" rol in een standaard proces is weergeven. Deze module is uitstekend te gebruiken bij bijvoorbeeld waterschappen en gemeenten die hun eigen groenafdeling deelopdracht verlenen of aan een vaste groenaannemer die binnen een Raamovereenkomst opdrachten nog moet offreren voor starten van de uitvoering. Bij de industrie is het mogelijk om de onderhoudsafdelingen strakker aan te sturen en verantwoording af te laten leggen over hun uitgaven. Hieronder vind u een korte omschrijving van de stappen in de applicatie waarbij de communicatie tussen partijen volledig digitaal plaatsvindt: 1. Duidelijke opdracht omschrijving met koppeling naar kostenplaatsen 2. Begroting op activiteiten niveau vanuit standaard resources 3. Controle op begrote t.o.v. beschikbare resources, "resource planning" 4. Digitale opdrachtbevestiging 5. Koppeling met uw urenschrijfsysteem (man en materieel) en boekhouding 6. Gedurende uitvoering van langlopende opdrachten is er standoverzicht met daarin de volgende vergelijkende gegevens : a.Stand in % per activiteit b.Begroot aantal uren per activiteit/kostensoort c.Gepland aantal uren per activiteit/kostensoort d.Werkelijke uren per activiteit/kostensoort e.Prognose eind in uren, op basis van Earned Value principe 7. Volledige nacalculatie op basis van gemaakte uren en de geboekte kosten Deze module is ontwikkeld in een .NET omgeving met als programmeertaal C# (C-sharp) waarbij een SQL-database de basis vormt voor het opslaan van de gegevens. In deze combinatie functioneert de applicatie uitstekend in een intranet-omgeving waarbij een koppeling van externe partijen via het internet tot de mogelijkheden behoort. Project administratie Vanuit een opdrachtgeverspositie zijn wij een applicatie aan het ontwikkelen voor het ondersteunen van een projectorganisatie. Deze applicatie omvat de volgende module: 1. Budget (scope control) beheersing modules op basis van een WBS 2. Registratie alle verplichtingen/mogelijkheden tot importeren vanuit uw FIS/SAP systeem 3. Registratie en procesbewaking van het meer- en minderwerk 4. Bewaking termijnstaat en stelposten, conform UAV/RAW 5. Urenregistratie voor stafmedewerkers (Engineering, Apparaat en Toezicht) 6. Integraal overzicht volgens WBS-structuur ten behoeve van prognose eindbepaling 7. Rapportage en overzichten Deze applicatie is er om de projectcontroller, projectsecretaris en projectadministrateur te ondersteunen bij het uitvoeren van hun taken waarbij de project manager en andere leidinggevenden inzicht kunnen krijgen in de administratieve en financiŽle stand van het werk. Er bestaan mogelijkheden om de applicatie aan te passen zodat deze volledig past binnen de project processen van uw organisatie. Deze module is ontwikkeld in een .NET omgeving met als programmeertaal C# (C-sharp) waarbij een SQL-database de basis vormt voor het opslaan van de gegevens. In deze combinatie functioneert de applicatie uitstekend in een intranet-omgeving waarbij een koppeling met het internet tot de mogelijkheden behoort. Deze applicatie zal eind 2005 gereed zijn. Op maat ontwikkeld Naast een gedegen kennis van het huidige aanbod op het gebied van ondersteunende applicaties, kunnen wij ook voor u een op maat ontwikkelde applicatie maken. Wij maken gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van .NET omgevingen zodat de applicatie ook via het internet kan functioneren. SQL-database technieken zijn veelal de basis voor deze applicaties. Vanwege onze kennis zowel aan de proceskant als aan de software ontwikkelingskant is het mogelijk voor een minimale prijs een maximaal rendement te krijgen.